Regulamin

Aneks z dnia 24.05.2018 roku do Regulaminu (Regulamin) programu Społem znaczy Razem z dnia 1 września 2014, który wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r, a zapis w treści paragrafu nr 8 punkt 1,w dniu 1 września 2018 roku.

§ 2; wprowadzony pkt 13. otrzymuje brzmienie:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wprowadzony nowy § 4. zatytułowany „Dane osobowe”,  otrzymuje brzmienie:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Organizator wskazuje dane kontaktowe swojego Koordynatora, z którym Uczestnik może się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: tbot@mokpol.pl
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest  udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki) w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

  a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

  b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

  c) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

  d) wymiana punktów na nagrody;

  e) przyznanie bonu Upominkowego przez Organizatora.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 8. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

Wprowadzony nowy § 5. zatytułowany „Zgoda Uczestnika”, otrzymuje brzmienie:

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

Dotychczasowy § 4 zatytułowany „Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści”, otrzymuje nr 6.

Do treści paragrafu nr 6 punkt 1, dodaje się zdanie: Nagrody są realizowane zgodnie ze zwolnieniem podatkowym, wynikającym z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących sprzedaży premiowej.

Dotychczasowy § 5 zatytułowany „Wymiana punktów na bony Społem”, otrzymuje nr 7.

Dotychczasowy § 6 zatytułowany „Postanowienia końcowe”, otrzymuje nr 8.

W treści paragrafu nr 8, punkt 1 otrzymuje brzmienie:  Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.mokpol.pl, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, zaś w punkcie 3 zmienia się nr paragrafu na 7.

 

Aneks z dnia 29.09.2017 roku do Regulaminu (Regulamin) programu Społem znaczy Razem z dnia 1 września 2014,
który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku

§ 4. pkt 7. otrzymuje brzmienie:

Wszystkie punkty zgromadzone w Programie od dnia 1 września 2014 r zachowują swą ważność przez cały okres funkcjonowania Programu

Aneks z dnia 30.12.2016 roku do Regulaminu (Regulamin) programu Społem znaczy Razem z dnia 1 września 2014,
który wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2017 roku.

W Regulaminie Oganizator Programu wprowadza następujące zmiany:

§ 4. pkt 3. otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne pięć złotych wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt, za zgromadzone 290 punktów przysługuje bon o wartości 20 złotych, a za zgromadzone 580 punktów przysługuje bon o wartości 50 złotych.

§ 4. pkt 6. otrzymuje brzmienie:
W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnicy otrzymają dostęp do zakupu towarów w cenach promocyjnych, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji promocyjnych, o czym Uczestnicy będą powiadamiani poprzez stronę www oraz w placówkach, objętych Programem.

§ 4. pkt 7. otrzymuje brzmienie:

Wszystkie punkty zgromadzone w Programie przed dniem 01.01.2016 stracą ważność w dniu 01.04.2017 roku.

Punkty gromadzone w Programie od dnia 01.04.2017 będą posiadały ważność przez 6 miesięcy od dnia ich zapisania na koncie Uczestnika Programu. Punkty zgromadzone w Programie między 01.01.2016 a 31.03.2017 stracą ważność dnia 30.09.2017.

 

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.

2. Organizatorem programu jest Spółdzielnia Spożywców Mokpol z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 2 lok. 24 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000187152.

3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

4. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.

2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.

4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.

6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem”.

7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.

8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.

9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej bonu.

12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

§ 3. Warunki udziału w Programie

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta.

2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.mokpol.pl.

3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em). Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

5. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

6. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.

7. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta uczestnika poprzez stronę www.mokpol.pl, w każdym sklepie organizatora.

8. Karta klienta jest własnością organizatora.

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z uwagi na przepisy prawne, finansowe i ograniczenia systemowe z programu wyłączone są: tytoń, wyroby i akcesoria tytoniowe, napoje z zawartością pow. 18% alkoholu, doładowania telefonów i kart miejskich ZTM, gazety, bilety, znaczki pocztowe i płatności w systemie "Moje Rachunki".

2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne pięć złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 200 punktów przysługuje bon o wartości 30 złotych lub za zgromadzone 400 punktów przysługuje bon o wartości 70 złotych.

4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.

§ 5. Wymiana punktów na Bony Społem

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów, wyłącznie w Spółdzielni w której zarejestrowana jest karta.

2. W celu wymiany punktów na bon Społem, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien dokonać zamówienia bonu poprzez stronę www.mokpol.pl lub zgłosić się do sklepu

wyznaczonego przez organizatora.

3. Bon Społem zostanie wydany uczestnikowi w sklepie wyznaczonym przez organizatora, po okazaniu

karty klienta oraz innego dokumentu ze zdjęciem.

4. Po odebraniu bonu Społem z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość

punktów.

5. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie do dnia określonego w bonie.  Nie istnieje możliwość wydania bonów za punkty zgromadzone w innej Spółdzielni ani ich przeniesienie z innej Spółdzielni do Spółdzielni Spożywców „Mokpol”.

6. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonu w danym sklepie, bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie wyznaczonym przez organizatora, pocztą na adres organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.mokpol.pl, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.mokpol.pl oraz w sklepach organizatora.

3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu powinni przeprowadzić procedurę zamówienia bonu Społem zgodnie z § 5 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu. W przypadku zmiany miejsca rejestracji karty( inna Spółdzielnia uczestnicząca w programie) , uczestnik winien najpierw wykorzystać bony w miejscu pierwotnej rejestracji karty.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.